Formulari d'avaluació de l'activitat

Avalua l'activitat

1. Valora de l’1 al 10 les següents afirmacions respecte a l’activitat que has realitzat. (10 totalment d’acord, 1 totalment en desacord)
2. Què ha estat el que més t’ha agradat de l’activitat? (ex. tema interessant, bona actuació de la persona formadora,...)
3. Què penses que caldria millorar de l’activitat? (ex. respecte al plantejament de continguts, desenvolupament de les activitats...)
4. Creus que l’activitat era adequada per al nivell/curs que l’ha realitzat? (SI/NO) En cas negatiu, a quin nivell/curs creus que caldria oferir-la?
5. Suggeriments, propostes i valoracions